• LỌC THEO

Cát Bà: 13 hotels found

Giúp bạn Du lịch tốt hơn
  Hotel star

Du thuyền Peony

→ Vịnh Lan Hạ → Kênh Cái Tráp → Hang Trung Trang → Ao Ếch →

Giúp bạn Du lịch tốt hơn
  Hotel star

Du Thuyền Indochine

→ Vịnh Lan Hạ → Đảo Cát Bà → Làng chài Việt Hải → Hang Sáng → Tối

Giúp bạn Du lịch tốt hơn
  Hotel star

Du Thuyền Orchid Premium

→ Hải Phòng → Vịnh Lan Hạ → Làng chài Việt Hải → Ao Ếch → Hải Phòng →

Giúp bạn Du lịch tốt hơn
  Hotel star

Du thuyền Heritage

→ Hải Phòng → Vịnh Lan Hạ → Bãi tắm Ba Trái Đào → Hang Sáng → Tối → Vịnh Lan Hạ → Hải Phòng →

Giúp bạn Du lịch tốt hơn
  Hotel star

Du thuyền La Pandora

Hải Phòng→Phà Gót → Vịnh Lan Hạ → Ông Cậm → Hang Sáng Tối →Phà Gót

Giúp bạn Du lịch tốt hơn
  Hotel star

Du thuyền Mon Chéri

→ Hải Phòng → Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng → Tối → Làng chài Việt Hải → Hang Trung Trang → Vịnh Hạ Long → Hải Phòng →

Giúp bạn Du lịch tốt hơn
  Hotel star

Du Thuyền Orchid Trendy

→ Hải Phòng → Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Kênh Cái Tráp → Hang Trung Trang → Ao Ếch → Hải Phòng →

Giúp bạn Du lịch tốt hơn
  Hotel star

Du thuyền O’Gallery Lotus

→ Hải Phòng → Hang Sáng → Tối → Vịnh Lan Hạ → Trà Báu →

Giúp bạn Du lịch tốt hơn
  Hotel star

Du Thuyền Era

→ Hải Phòng → Vịnh Lan Hạ → Làng Chài Cửa Vạn → Trà Báu → Hang Sáng → Tối → Hải Phòng →

Giúp bạn Du lịch tốt hơn
  Hotel star

Du Thuyền La Regina Grand

→ Cảng Tàu → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng → Tối → Hang Quân Y → Vịnh Lan Hạ →Cảng tàu

Giúp bạn Du lịch tốt hơn
  Hotel star

Du thuyền Genesis Regal

→ Hải Phòng → Vịnh Hạ Long → Đảo Cát Bà → Hang Sáng → Tối → Bãi tắm Ba Trái Đào → Làng chài Việt Hải →

Giúp bạn Du lịch tốt hơn
  Hotel star

Du thuyền Orchid

Bến phà Gót → Ba Trái Đào → Hang Quân Y → Hang Sáng,Tối → Cảng tàu

Giúp bạn Du lịch tốt hơn
  Hotel star

Du thuyền Peony

Cảng tàu→ Kênh Cái Tráp → Hang Trung Trang → Làng chài Việt Hải → Ao Ếch → Cảng tàu

All in one